Pápai köszöntő

[:hu]

A SZENTATYA LEVELE AZ INTÉZET PÁPAI ALAPÍTÁSÁNAK HETVENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Tisztelendő testvérünknek,
ERDŐ PÉTER
bíborosnak,
esztergom-budapesti érseknek,
Magyarország Prímásának

Róma ősi és nagy hírű városában a keresztény hit számos bizonyságát találjuk: nem csupán az apostolok és más szentek tiszteletre méltó földi maradványait és a Római Pápa székét, hanem sok pápai egyetemet és egyéb katolikus intézetet is, ahol az Egyház hitét és tanítását nagy igyekezettel és következetesen oktatják. Nem csoda hát, ha sok nemzet itt keresett olyan helyet, ahol magasabb tanulmányokat folytató kiváló fiai tartósan lakhatnak.

Ezek közé a házak közé tartozik a tiszteletre méltó elődünk, XII. Piusz által 1940. július 16-án alapított Pápai Magyar Egyházi Intézet is. A későbbi időkben azok miatt a különféle nehézségek miatt, amelyeket a magyarországi kommunista rendszer okozott, nem csupán a Katolikus Egyháznak abban a nemes nemzetben élő pásztorai és hívei, hanem ez a római intézet is sérelmeket szenvedett és veszélybe került. Ezek miatt akkor a Szentszéknél keresett és talált segítséget.

Most tehát örömmel értesültünk arról, hogy ez az Intézet alapításának 75. évfordulóját ünnepli. Ezért ki szeretnénk fejezni iránta érzett jóindulatunkat és őszinte jókívánságainkat ezzel a levéllel, melyet hozzád intézünk, Tisztelendő Testvérünk, aki valamikor növendékként laktál ott, most pedig Magyarország Prímása vagy, és ennek a Pápai Intézetnek a protektori tisztségét viseled.

Azt kívánjuk, hogy a Pápai Magyar Egyházi Intézet a jövőben is a lehető legjobban segítse minden ott élő magyar pap és más növendék szellemi és lelki előrehaladását, a Katolikus Egyházzal és a Római Pápával való mind szorosabb közösségét.

Végezetül a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, Szent István első magyar király és a többi magyar szentek és boldogok hathatós közbenjárását kérve esdeklő imáinkkal kísérjük a Pápai Magyar Egyházi Intézet minden hajdani, jelenlegi és jövendő növendékét, jótevőjét, valamint a hozzá tartozó személyeket, és szeretettel adjuk a mennyei kegyelmet hirdető és jóindulatunkat kifejező apostoli áldásunkat, először is neked, Tisztelendő Testvérünk, és azt kívánjuk, hogy áldásunk általad jusson el hozzájuk is ezzel a levéllel együtt.

Kelt a Vatikánban, 2016. április 15-én, az Irgalmasság Szentévében, pápaságunk negyedik esztendejében,

Ferenc

 

[:it]

LETTERA DEL SANTO PADRE IN OCCASIONE DEL SETTANTACINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE PONTIFICIA

 

 

Al Venerabile Nostro Fratello,
Cardinale di Santa Romana Chiesa
PÉTER ERDŐ
Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest
Primate d’Ungheria

Nell’antichissima e celeberrima città di Roma si trovano innumerevoli testimonianze della fede cristiana: non soltanto i venerabili resti terreni degli Apostoli e di santi e la sede del Romano Pontefice, ma anche molte università pontificie e altri istituti cattolici, dove si insegnano la fede e la dottrina della Chiesa con grande fervore e costanza. Non sorprende, perciò, che molte nazioni vi abbiano cercato dimore, dove i loro figli migliori possano risiedere e dedicarsi a studi di alto livello.

Tra queste case si annovera anche il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, fondato dal Nostro Venerato Predecessore Pio XII il 16 luglio 1940. In seguito, a causa delle varie difficoltà provocate in Ungheria dal regime comunista, non soltanto i pastori e i fedeli della Chiesa Cattolica che vivevano in quella nobile nazione subirono ingiurie e si trovarono esposti al pericolo, ma anche questo Istituto. Per tale ragione esso all’epoca chiese e ricevette aiuto dalla Santa Sede.

Abbiamo appreso ora dunque con gioia che questo Istituto festeggia il 75° anniversario della sua fondazione. Desideriamo dunque significargli la nostra benevolenza ed esprimere i nostri sinceri auguri con questa lettera, indirizzata a te, Venerabile Nostro Fratello, che un tempo vi abitasti come allievo, e adesso sei Primate d’Ungheria e rivesti la carica di Protettore di tale Istituto Pontificio.

Auspichiamo vivamente che il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese sostenga anche nel futuro, nel miglior modo possibile, tanto il progresso intellettuale e spirituale di tutti i sacerdoti ungheresi e degli allievi che vi risiedono quanto la loro quanto più stretta comunione con la Chiesa Cattolica e il Romano Pontefice.

Invochiamo infine con la sollecitudine delle nostre preghiere la valida intercessione della Beata Vergine Maria, Magna Domina Hungarorum, di Santo Stefano, primo re d’Ungheria, e degli altri santi e beati ungheresi per tutti gli allievi e i benefattori e i loro familiari, passati, presenti e futuri del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, e con affetto impartiamo la nostra benedizione apostolica, annuncio della grazia celeste e testimonianza della nostra benevolenza, prima di tutto a te, Venerabile Nostro Fratello, con il desiderio che anche a loro giunga per tuo tramite la nostra benedizione insieme a questa lettera.

Dal Vaticano, 15 aprile 2016, anno del Giubileo della Misericordia, quarto del Nostro Pontificato.

Francesco

[:]